Årlig arbejdsmiljødrøftelse

Én gang om året skal alle virksomheder afholde en arbejdsmiljødrøftelse. Formålet med drøftelsen er at tilrettelægge samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet og sætte fokus på virksomhedens arbejdsmiljø.

 

Arbejdsgiveren skal sørge for, at drøftelsen finder sted.

 

Hvem skal være med?

I virksomheder med højst ni ansatte er det arbejdsgiveren, der skal sørge for, at drøftelsen finder sted. Arbejdsgiveren eller en repræsentant, der kan træffe beslutninger på arbejdsgiverens vegne, skal deltage sammen med de ansatte eller en eller flere ansatte, der kan fungere som talsmænd for de øvrige ansatte.

 

I virksomheder med 10-34 er det arbejdsmiljøorganisationen, der skal gennemføre drøftelsen.

 

I virksomheder med mindst 35 ansatte er det arbejdsmiljøudvalget, der gennemfører drøftelsen.

 

Det er som forberedelse vigtigt at indsamle viden og erfaringer fra hele AMO, inden den årlige arbejdsmiljødrøftelse gennemføres.

 

Hvad skal I drøfte?

 • Vurdere, om det foregående års mål er nået.
  Her skal I vurdere om de mål, I satte op for foregående års arbejdsmiljøarbejde, er nået. Sæt fokus på det, der virker positivt på arbejdsmiljøet, så I kan lære af de gode erfaringer.
  Få også talt om, hvordan samarbejdet har haft betydning for at nå målene, og om der er anledning til justeringer. Hvis ikke målene er nået, så drøft hvorfor, og om målene skal videreføres i næste års arbejde, evt. i en ændret form.
 • Hvad I vil fokusere på det kommende år ift. arbejdsmiljøet.
  I beslutter, hvad I vil fokusere på det kommende år. Det kan f.eks. være aktuelle problemstillinger, som tunge løft, træk og kuldeproblemer ved indgangsdøre eller sygefravær, I vil arbejde med. Eller det kan være, at I står over for ombygning, at flytte til nye lokaler eller indkøb af nyt inventar, hvor arbejdsmiljøet skal indtænkes. I kan vælge at bruge jeres arbejdspladsvurdering (APV) som udgangspunkt, da eventuelle problemer allerede er beskrevet og prioriteret der. Så gør status på APV handlingsplanen og følg op på det.
 • Hvordan samarbejdet om arbejdsmiljø skal foregå det kommende år
  Her skal I drøfte, hvordan samarbejdet rent praktisk skal foregå, for at nå de mål I har sat. Aftal antallet af møder i AMO. Beslut også, hvordan I løbende orienterer hinanden om, hvordan arbejdsmiljøarbejdet skrider frem. Få også aftalt, hvordan I håndterer akut opståede arbejdsmiljøproblemer, ulykker, oplæringen og instruktionen af nye medarbejdere, beredskab ift. brand, røveri o. lign.
 • Mål for det kommende års arbejdsmiljøarbejde.
  Har I valgt at sætte fokus på f.eks. at nedbringe tunge løft, fjerne kulde og træk problemerne eller nedbringe sygefraværet, så skal I sætte mål for det. Drøft også, hvordan I skaber de bedste betingelser for at nå målene. F.eks. gode erfaringer eller om I har den nødvendige viden.
 • AMO skal bidrage til kompetenceudviklingsplanen. Her skal I have mulighed for at drøfte og komme med input til virksomhedens kompetenceudviklingsplan vedrørende den supplerende uddannelse for medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen. Det er arbejdsgiverens ansvar, at der ud fra virksomhedens arbejdsmiljøbehov og arbejdsmiljøorganisationens behov for kompetenceudvikling udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO vedrørende den supplerende uddannelse.  

Hvordan skal det foregå?

Der er ingen krav til, hvordan den årlige drøftelse skal foregå. Drøftelsen kan fx foregå som et selvstændigt møde eller ifm. et andet.

 

Arbejdsgivere skal kunne dokumentere over for Arbejdstilsynet, at drøftelsen har fundet sted. Der er ingen formelle krav til dokumentationen, som kan bestå af en mødeindkaldelse eller et referat, eller en bemærkning på APV’en. Dokumentationen skal være skriftlig.

 

Resultater af den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Efter drøftelsen bør det være klart for dem, der har deltaget i drøftelsen

 • hvordan samarbejdet om arbejdsmiljø skal forløbe i det kommende år
 • hvilke beslutninger, der er truffet
 • hvordan I vil følge op på de beslutninger, der er truffet
 • Hvordan deltagerne/AMO kan genfinde informationer, forslag og beslutninger, der kommer frem under drøftelsen
 • Hvad behovet er for at informere andre end deltagerne/AMO, og hvordan det skal ske
 • Hvordan man sikrer, at det kan vurderes, om de fastsatte mål er nået
  Det er hensigtsmæssigt, at resultaterne af drøftelsen skrives ned, så det er klart for alle, hvad der er besluttet.
   

Opfølgning på drøftelsen

Det er arbejdsgiverens ansvar, at der bliver fulgt op på de beslutninger, der er truffet, og at ledelse og medarbejdere får information om dette.

 

Se mere på at.dk:

§ 4 i Kap. 2, i Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed, nr. 1181 af 15. oktober 2010

§ 9 og 17 i Kap. 3, i Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed, nr. 1181 af 15. oktober 2010

 

 

Find word-version af forslag til dagsorden og hjælpetekster til dagsorden her

Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Send denne side til en ven eller kollega.