Valg/udpegning af medlemmer i arbejdsmiljøorganisationen

Når I skal i gang med valg til arbejdsmiljøorganisationen, skal den eksisterende arbejdsmiljøorganisation først vurdere, om der skal ske justeringer i opbygningen af arbejdsmiljøorganisationen. Når I har styr på strukturen i jeres arbejdsmiljøorganisation, ved I, hvor mange repræsentanter, som skal vælges, og arbejdsledere, der skal udpeges.

 

Arbejdsmiljørepræsentanten

Arbejdsmiljørepræsentanten repræsenterer alle inden for det område, som arbejdsmiljøgruppen skal dække.

Arbejdsmiljørepræsentanten bliver valgt af sine kolleger fra det område, som arbejdsmiljørepræsentanten skal dække. Alle medarbejdere, der arbejder over 10 timer ugentligt har valgret, inklusiv elever, vikarer, løst ansatte, afløsere og praktikanter. Dog ikke arbejdsledere, virksomhedsledere og arbejdsgiveren.

 

Det er normalt reglerne for valg af tillidsrepræsentant på det pågældende overenskomstområde, der gælder for, hvem der kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant, f.eks. anciennitet og kvalifikationer. Er der ingen medarbejdere, der lever op til overenskomstens krav til f.eks. anciennitet og kvalifikationer, vælges der blandt dem, der ønsker at stille op. Der er ingen krav om, at arbejdsmiljørepræsentanten skal være medlem af en faglig organisation.

 

Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse eller anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter på det pågældende faglige eller tilsvarende område. Beskyttelsen indtræder fra det tidspunkt, arbejdsgiveren bliver gjort bekendt med valget.

 

Arbejdslederrepræsentanten

Arbejdslederrepræsentanten udpeges af arbejdsgiveren blandt virksomhedens ledere.

Arbejdslederrepræsentanten må ikke stilles ringere på grund af sit hverv og kan ikke afskediges pga. af sit arbejdsmiljøarbejde.

 

Forberedelser til valget af arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsgiveren skal sørge for at de ansatte har en mulighed for valghandling. Det er en god idé, at arbejdsgiveren før valget informerer om, hvad arbejdet i en arbejdsmiljøgruppe omfatter, og hvordan arbejdet med arbejdsmiljø vil gavne virksomheden som helhed.

 

Det kan også være information, der afmystificerer arbejdsmiljørepræsentantrollen, og belyser de positive sider ved at være arbejdsmiljørepræsentant, f.eks. at arbejdsmiljørepræsentanten:

  • ikke skal vide alt om arbejdsmiljø
  • skal på arbejdsmiljøuddannelse, hvor man får viden om arbejdsmiljø og metoder til at arbejde med arbejdsmiljø, udvikling og forandringer på arbejdspladsen
  • ikke skal kontrollere sine kolleger, men mere være deres dialog- og sparringspartner
  • ikke står alene, men at alle skal samarbejde om arbejdsmiljøet
  • vil opleve, at der faktisk sker noget, når man engagerer sig
  • vil få nye kompetencer og udvikle sig med rollen.
     

Det kan være en god ide, at arbejdsgiveren sammen med en nuværende arbejdsmiljørepræsentant eller andre repræsentanter for medarbejdere, fx tillidsrepræsentanten, opfordrer de ansatte til at kandidere til hvervet som arbejdsmiljørepræsentant.

 

Gennemførelse af selve valget

Det er arbejdsgiveren, der er ansvarlig for, at der bliver afholdt valg af arbejdsmiljørepræsentanter, men arbejdsgiveren har i øvrigt ikke noget at gøre med selve valghandlingen.
Der er ingen specifikke regler for, hvordan valget skal foregå i praksis, og det er helt op til de ansatte. De ansatte kan udsende en indkaldelse til valget med minimum 14 dages varsel, og sætte opslag op om valget i frokoststuen/kantinen, på intranettet eller andre steder, som bruges til information. Arbejdsgiveren må gerne hjælpe de ansatte med det rent praktiske i forbindelse med valget i respekt af, at valget er de ansattes.

 

Valget kan foregå skriftligt eller ved håndsoprækning f.eks. på et personalemøde eller lignende i det område, som arbejdsmiljøgruppen skal dække. Hvis flere stiller op som arbejdsmiljørepræsentant, eller der er ønske om anonymitet fra de øvrige medarbejdere, bør der på mødet afholdes en skriftlig afstemning. Overvej hvordan valget kan tilrettelægges, så flest muligt af de stemmeberettigede har mulighed for at afgive deres stemme. Det kan f.eks. være en idé at lade valghandlingen strække sig over nogle dage, så medarbejdere med forskellige arbejdstider og –dage, har mulighed for at stemme.

 

Hvis der til et valg ikke er opstillet flere kandidater, end der skal vælges, er der tale om et ”fredsvalg” – dvs. et valg uden afstemning Det er dog en forudsætning, at der på forhånd er oplyst, at der i denne situation er tale om et fredsvalg.

 

Hvis de ansatte ikke tager initiativ til at iværksætte valget, eller der er ingen medarbejdere, der stiller op til valg, har virksomhedens ledelse pligt til med jævne mellemrum at opfordre til valg og til at få de ansatte til at deltage i arbejdsmiljøarbejdet. F.eks. kan den manglende interesse for opgaven drøftes på afdelings- eller personalemøder eller arbejdsgiveren kan opfordre tidligere arbejdsmiljørepræsentanter til at fortælle om arbejdsindholdet. Kan der ikke vælges en arbejdsmiljørepræsentant varetager arbejdslederrepræsentanten alene arbejdsmiljøarbejdet i ”gruppen”.

 

Efter valget

Arbejdsgiveren skal straks efter valget have oplysninger om, hvem der er valgt. Med denne information træder arbejdsmiljørepræsentantens beskyttelse mod afskedigelse i kraft.

 

Arbejdsmiljørepræsentanten skal meddele sin faglige organisation om valget, såfremt repræsentanten er medlem af en sådan.

Derudover skal alle ansatte informeres om, hvem der er deres arbejdsmiljørepræsentant, så de ved, hvor de skal henvende sig, hvis de har spørgsmål om arbejdsmiljø. Informationen kan f.eks. gives via intranettet eller ved at hænge et opslag op i kantinen/frokoststuen.

 

Valgperiode

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges for 2 år ad gangen, med mindre en længere valgperiode på op til 4 år er aftalt i AMO.

 

Arbejdsmiljørepræsentanten kan ikke væltes i valgperioden. Hvis arbejdsmiljørepræsentantens beskæftigelse ophører i det område, som denne er valgt i, eller forlader virksomheden, slutter hvervet. Herefter skal medarbejderne i det pågældende område vælge en ny.

 

Hvis arbejdsmiljørepræsentanten er fraværende i en periode på mindst fire måneder, må arbejdsgiveren og medarbejderne aftale, om der skal vælges en ny repræsentant. Denne vælges enten for den resterende periode eller en helt ny periode. Det er en god ide at have aftalt klare procedurer for dette på forhånd.

 

Se mere på at.dk: 

§ 25 og 27 i Kap. 5, i Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed, nr. 1181 af 15. oktober 2010

 

Find her et word-dokument, du kan bruge til valg af arbejdsmiljørepræsentant

Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Send denne side til en ven eller kollega.